inspircd-base64-unexpected-header-error

Tips För Att åtgärda Ett Oväntat Inspircd Base64 H2-taggfel

Den här användarhandboken kan möjligen hjälpa dig om du otvivelaktigt stöter på ett inspircd base64-huvudfel.

Uppdaterad: ASR Pro

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Följ instruktionerna på skärmen för att börja söka efter problem
 • Förbättra din dators prestanda genom att klicka här för att ladda ner programvaran.

  Jag kan inte reproducera denna sjukdom med självsignerade PEM. Detta är utan tvekan vad jag använde.

  Du börjar leta efter att ha en bra EC-alternativsektion som inte passar mig. Fungerar det om en person behöver bilder? Google föreslår att detta också är en sak från OpenSSL.

   Offentlig nyckelinformation:Public Key Algoritm: EC / ECDSANyckelsäkerhetsnivå: högre (256 bitar)Kurva: SECP256R1Privat nyckel:77: c3: 21: trettiotre: 59: 82: 1d: bb: 37: 79: ff: 14: cd: 45: 9e: 577c: 91: cf: e2: c5: 24: 8e: 76: 9d: b7: cf: d2: b6: f8: 29: c7X:51: 85: 75: 2009: 45: a8: 62: 02: 36: sjuttioåtta: 6b: 39: 9e: e3: 76: 87ff: 31: ea: fc: f0: ff: a6: ba: 02: 38: a3: d2: f5: d6: 94: b3j:00: dd: fb: tio: 41: a2: bc: ee: 1a: e5: 63: 35: c9: cc: 72: 42dc: 91: 7f: f6: ac: 5a: 4f: dc: dd: b8: ab: bb: bd: 3f: 7c: f39:e:Public Key PIN:pin-sha256: JA21MaPggusr8T0UqS7v7 / DWJJiGeSLekaU4l5vpiMk =Identifierare för offentlig nyckel:sha256: 240db531a3e082eb2bf13d14a92eefeff0d62498867922de91a538979be988c9sha1: 05051ffeb5ad4254ca67d082a253adc8b1c30d1a----- PRIVAT NYCKEL STARTA DETTA -----MHcCAQEEIHfDITNZgh27N3j / FM1Fnld8kc / ixSSOdp23z9K2 + CnHoAoGCCqGSM49AwEHoUQDQgAEUYV1CUWoYgI2gWs5nuN2h / 8x6vzw / 6a6Ajij0vXWlLPd + xBBorzuGuVjNcnMckLckX eller 2rFpP3N24q7u9P3zzng ==----- EC PRIVATE KEY END ----- 
   ----- STARTCERTIFIKAT -----MIICkjCCAjegAwIBAGIMW4AUYAC4S7Bs02oMMAoGCCqGSM49BAMCMIGMMRgwFgYDVQQDEw9pcmMuZXhhbXBsZS5jb20xFjAUBgNVBAsTDVNlcnZlciBBZG1pbnMxHDAaBgNVBAoTE0V4YW1wbGUgSVJDIE5ldHdvcmsxFTATBgNVBAcTDEV4YW1wbGUgQ2l0eTEWMBQGA1UECBMNRXhhbXBsZSBTdGF0ZTELMAkGA1UEBhMCWFowHhcNMTgwODI0MTQyMTIwWhcNMTkwODI0MTQyMTIwWjCBjDEYMBYGA1UEAxMPaXJjLmV4YW1wbGUuY29tMRYwFAYDVQQLEw1TZXJ2ZXIgQWRtaW5zMRwwGgYDVQQKExNFeGFtcGxlIElSQyBOZXR3b3JrMRUwEwYDVQQHEwxFeGFtcGxlIENpdHkxFjAUBgNVBAgTDUV4YW1wbGUgU3RhdGUxCzAJBgNVBAYTALlhaMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEUYV1CUWoYgI2gWs5nuN2h / 8x6vzw eller 6a6Ajij0vXWlLPd + xBBorzuGuVjNcnMckLckX / 2rFpP3N24q7u9P3zznqN9MHswDAYDVR0TAQH / BAIwADA7BgNVHSUENDAYBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMJBggrBgEFBQcDAwYIKwYBBQUHAwgwDwYDVR0PAQH / BAUDAweAADAdBgNVHQ4EFgQUBQUf / rWtQlTKZ9CCotyLHDDRowCgYIKoZIzj0EAwIDSQAwRgIhaKYa53gqXauOKJDD2rgQ1AA8TxDPOaTI1CW9bJ5e6Ce5AiEA98fLNtI70nCYLSddiSeOSAIGEYAHflucHQ3UVBnh5QA =----- SLUT PÅ CERTIFIKAT ----- 

  Modul “ssl_gnutls”

  Beskrivning

  inspircd base64 unexpected header error

  Detta element låter dig ansluta krypterad TLS (SSL) med gnutls-biblioteket.

  Inställningar

  inspircd base64 oväntat h2-taggarfel

    

  Den här modulen utökar en hel del viktiga -taggar som lider av följande fält:

  Typ namn Standardvärde Beskrivning
  ssl Text Ingen Detta MÅSTE ställas in mot rätt GnuTLS TLS-namn tillsammans med slutet (SSL) för att betala för säkra anslutningar med GnuTLS.
  Användningsmodell

  Listar lämpliga för GnuTLS-säkrade IRC-anslutningar på din rådande slutpunkt *: 6697 med ett SSL-avsnitt med titeln Clients:

    

  Lyssnar endast för att göra krypterade GnuTLS-serveranslutningar på denna specifika slutpunkt *: 7000 med SSL markerad som “Server”-profilen:

    

  Registreringsskylten definierar parametrar med det enklaste sättet i ssl_gnutls-modulen. Vänligen maila att detta bara kan berättas en gång.

  Namn Typ Default really worth Beskrivning
  onrehash Boolean Nej If TLS (ssl)-profiler (se nedan) ) Reloaded bör visas som en del av militar hashing.
  Användningsexempel
    

  anger den personliga TLS (SSL)-taggen som är tillgänglig för sockets. Du kan mycket väl ställa in denna tagg så ofta, främst för att du gillar.

  Om ditt taggmoln verkligen inte är definierat skapas också en standardprofil, ofta kallad gnutls . Den här profilen bör styra innehållet i alla utfasade om dag 1 faktiskt är inställd. Proffs rekommenderas starkt om att du inte är med det eftersom det kommer att tas bort i en framtida version.

  .

  Namn Typ Standardvärde Beskrivning
  tillverkare Text Ingen krävs! Namnet bakom denna profil är TLS (SSL). Detta används med för enkelriktade anslutningar och därför utgående serveranslutningar för internetvärdar.
  Text Leverantör Nej Krävs! Detta MÅSTE vara särskilt inställt på “gnutls” för att du ska kunna använda GnuTLS-biblioteket.
  cafil Text ca.pem Vägen till vårt eget Inca PEM-format.
  certfil Text cert.pem Sökväg till posten i pem-format.
  crl-fil
  Text crl. pem -sökvägen till CRL i hela PEM-format.
  dhfile Text dhparams.pem Sökväg till DH PEM-parametrar in.
  Text Hash md5 Hashalgoritmformel tillgänglig för TLS (SSL) klientfingeravtryck …
  imperativ fil text nyckel. pem Sökväg som kommer att vara den privata nyckeln i typen av Take PEM.
  mindhbits
  nummer 768 Typiskt antal inklusive bitar för de flesta DH-parameterfilmer för användning i utbyte Diffie-Hellman taktik.
  outrecsize Antal 2048 Optimal GnuTLS utgående post över alla storlekar.
  Prioritet Text Normal GnuTLS-prioritetssträng

  requestclientcert Boolean Ja Om du ska begära TLS för din licens (SSL) från klienter …
  strikt prioritet Boolean Nej Om alla tokens ska begäras på GnuTLS prioritetsrad giltig.

  Hashfältet måste ställas in på individ av de moraliska värden som anges i gnutls-cli --list | ... grep ^ extrahera: .

  anses visas

  Användningsexempel
    Speciell strikt prioritet = "nej"> 

  Anteckningar

  Om du använder det fullständiga certifikatet och viktiga saker som tillhandahålls av en certifieringsmyndighet, måste du också tillhandahålla en DH-inställningsfil. Denna fil kan oftare än inte sparas med det designade certtool --generate-dh-params --sec-param expected --outfile dhparams.pem och sedan prydligt sparas som en del av config-katalogen. Du kan verkligen behöva använda gnutls-certtool tillsammans med certtool macOS med och --bits 2048 istället, din av -- sek. använd -param frequent i GnuTLS 2.x.

  SSL

  Profiler laddas inte om vid dagliga omhaschar. Om du vill installera om SSL-profiler måste du uppmuntra , för varje REHASH -ssl -ändelse, eller få en sslrehash-signal ofta så vem Det verkar som att du kan använda SSL – folk kan ladda om profiler genom att skicka SIGUSR1 till denna InspIRCd-process.

  Om du har läsproblem. För att skapa din egen personliga .pem-datordata, se till att enheten har genomsökningsåtkomst till den utförliga raderingsmetoden, inklusive radering. Om du helt och hållet använder ett riktigt system som använder AppArmor (som våra Debian- och Ubuntu-paket), kan kunder behöva ändra AppArmor-profilen för närvarande så att InspIRCd nästan säkert kommer att hantera dem också.

  Den här modulen är installerad Den är efter ett tredjepartsbibliotek (GnuTLS) och måste därför aktiveras manuellt vid uppskrivningstidpunkten.

  Efter att du utan tvekan installerat familjeberoendet kan du aktivera min modul med följande kommando:

   ./configure --enable-extras ssl_gnutls 

  Uppdaterad: ASR Pro

  Körs din dator långsamt? Är det plågat av frustrerande fel och problem? Då behöver du ASR Pro � den ultimata programvaran för att reparera och optimera din Windows-dator. Med ASR Pro kan du fixa alla Windows-problem med bara några få klick � inklusive den fruktade Blue Screen of Death. Dessutom kommer programvaran att upptäcka och lösa filer och applikationer som kraschar ofta, så att du kan komma tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt. Låt inte din dator hålla dig tillbaka � ladda ner ASR Pro idag!


  Förbättra din dators prestanda genom att klicka här för att ladda ner programvaran.

  Inspircd Base64 Unexpected Header Error
  Inspicd Base64 예기치 않은 헤더 오류
  Inspircd Base64 Unerwarteter Header Fehler
  Inspircd Base64 Nepredvidennaya Oshibka Zagolovka
  Inspirecd Base64 Errore Di Intestazione Imprevisto
  Inspircd Base64 Nieoczekiwany Blad Naglowka
  Erreur D En Tete Inattendue Inspircd Base64
  Erro Inesperado De Cabecalho Inspircd Base64
  Inspircd Base64 Onverwachte Headerfout
  Inspircd Base64 Error De Encabezado Inesperado

  Tags: No tags